Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a.RaW Creation: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: RaW Creation genoemd, gevestigd aan de Graaf van Loonstraat in Born, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 90984188;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen RaW Creation en de klant;
c. Klant: de wederpartij die een overeenkomst aangaat met RaW Creation;
d. website: de website www.rawcreation.nl die door RaW Creation wordt beheerd;
e. bloemen: een of meerdere bloemen van de klant die de klant ter preparatie aan RaW Creation aanbiedt;
f. preparatie: een of meerdere bloemen van de klant die door RaW Creation geprepareerd zijn.

Artikel 2.
Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij RaW Creation als leverancier optreedt.
2.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door RaW Creation vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien RaW Creation niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RaW Creation in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3.
Aanbod

3.1. Het aanbod van RaW Creation is vrijblijvend.
3.2. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, typ-, of zetfouten, op de website of in offertes, overeenkomsten, publicaties en e-mailberichten binden RaW Creation niet.
3.3. Het assortiment dat wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

Artikel 4.
Website

4.1. RaW Creation garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
4.2. RaW Creation is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

Artikel 5.
Gebruiksvoorwaarden

5.1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
5.2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
5.3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van RaW Creation of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 6.
Totstandkoming van de overeenkomst

6.1. De overeenkomst komt tot stand:
a.nadat de klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van RaW Creation; of
b. nadat de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen.
6.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
6.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt RaW Creation de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn de gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van RaW Creation heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met RaW Creation.

Artikel 7.
Herroepingsrecht en annulering

7.1. Aangezien de producten die RaW Creation levert maatwerk zijn, is op basis van de wettelijke uitzondering het herroepingsrecht niet van toepassing en heeft de klant niet het recht de ontvangen preparatie(s) binnen 14 dagen te retourneren.
Wanneer u niet tevreden bent met het eindresultaat zal RaW Creation trachten uw klacht naar alle redelijkheid op te lossen.
7.2. Annulering van de bestelling is mogelijk binnen 24 uur na de totstandkoming van de overeenkomst. Annulering dient per e-mail te geschieden. Indien RaW Creation op het moment van de annulering reeds kosten heeft gemaakt in het kader van de bestelling, dan heeft RaW Creation het recht deze kosten als annuleringskosten aan de klant in rekening te brengen.
De kosten zijn afhankelijk van de door RaW Creation reeds verrichte werkzaamheden en variëren van 30% tot 75% van het totale aankoopbedrag.
7.3. Annulering van een reservering of vooraf geplaatste bestelling geschied als volgt;
Bij een reservering via de website waarbij €50,- aanbetaald is wordt er geen terugbetaling van de reserveringskosten gedaan.
Bij een reservering middels een vooraf geplaatste bestelling wordt €50,- van het reeds (aan)betaalde bedrag in rekening gehouden als zijnde annuleringskosten.

Artikel 8.
Prijzen en prijswijziging

8.1. Alle vermelde prijzen zijn vrijgesteld van btw aangezien RaW Creation onder de KOR-regeling valt.
8.2. Indien de klant de bestelling wijzigt, dan kan dat tot extra kosten leiden.
8.3. Indien de conditie van de bloemen slechter is dan de klant aan RaW Creation kenbaar heeft gemaakt en/of indien de hoeveelheid van de bloemen meer is dan overeengekomen, dan kan dat tot extra kosten leiden.
8.4. De extra kosten zoals omschreven in dit artikel worden aan de klant in rekening gebracht. De klant wordt zo spoedig mogelijk van de extra kosten op de hoogte gesteld.

Artikel 9.
Aanleveren van de bloemen

9.1. Het is mogelijk om uw verse bloemen op de volgende wijze bij De RaW Creation aan te leveren;
– U levert de bloemen af bij ons atelier in Born (NL)
– U verzend de bloemen naar ons atelier via een transporteur naar uw keuze
9.2. Als verzender is de klant te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste verpakking. Eventuele transportschade zal altijd, in overleg met de klant, gerepareerd worden. Hier kunnen extra kosten uit voortkomen.
9.3. RaW Creation is niet verantwoordelijk voor enige schade en/of vermissing welke door de transporteur toegebracht is tijdens het afhaalproces.

Artikel 10.
Uitvoering van de overeenkomst

 1. RaW Creation zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. RaW Creation bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. RaW Creation heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

Artikel 11.
Bloemen van de klant

 1. RaW Creation zal i.v.m. het onder zich hebben van de bloemen van de klant alle veiligheidsmaatregelen nemen die van haar in redelijkheid verlangd kunnen worden om schade aan en verlies of diefstal van de bloemen te voorkomen.
 2. RaW Creation is nimmer aansprakelijk voor schade aan, het te niet gaan van of het gestolen worden van de bloemen gedurende de periode dat RaW Creation de bloemen onder zich heeft, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van RaW Creation.
 3. Bloemen die niet in de preparatie verwerkt worden, maar wel door RaW Creation gedroogd zijn, blijven in het bezit van RaW Creation. Wanneer u de overige bloemen graag terug wenst kan dat tegen betaling. De bloemen zijn als service extra gedroogd.

Artikel 12.
Levertijd
12.1. Levertijden kunnen uiteenlopen. Ten tijde van zijn order kan de klant naar de actuele levertijden informeren. De levertijd is altijd een indicatie.
12.2. Alle door RaW Creation aangegeven levertijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

 1. In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van RaW Creation ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 21 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 13.
Levering en verzendkosten
13.1. Wanneer de preparatie gereed is, neemt RaW Creation telefonisch contact op met de klant. Uiteraard kan de klant op afspraak zijn preparatie ophalen in het atelier van RaW Creation in Born. RaW Creation kan de preparatie ook per post of High Care koerier naar de klant sturen. Vanzelfsprekend is hierbij het risico op beschadigingen groter.
13.2. De bloemen op doek zijn te breekbaar om via de post te sturen naar de klant. De klant kan deze modellen in het atelier van RaW Creation in Born op te komen halen. Het is ook mogelijk om de doeken binnen Nederland door de High Care koeriersdienst thuis te laten bezorgen à € 65,-
13.3. Over het algemeen worden de zendingen van RaW Creation verzekerd verzonden via PostNL of DPD.
13.4. Verzendkosten verzekerd verzenden onder vooruitbetaling binnen Nederland: € 12,50 per pakket.
13.5. Verzendkosten België: € 15,- per pakket.
13.6. Remboursverzending binnen Nederland en België is niet mogelijk. Bij verzending naar België dient het verschuldigde bedrag vooraf aan RaW Creation overgemaakt te worden. Na ontvangst van de betaling stuurt RaW Creation de preparatie naar de klant.

Artikel 14.
Betaling

14.1 Bij aanvang van de opdracht wordt de eerste helft (50%) in rekening gebracht. Deze dient binnen 7 dagen voldaan te worden.
14.1. Indien de klant persoonlijk zijn preparatie in het atelier van RaW Creation op komt halen, dan kan de klant (het restant) aldaar contant betalen, of het verschuldigde bedrag vooraf per bank overmaken.
14.2. Wanneer de klant kiest voor verzekerd verzenden, dan mailt RaW Creation de klant de factuur zodra de preparatie van de klant klaar is. Wanneer RaW Creation de betaling ontvangen heeft, zal de preparatie verzonden worden.
14.3. Bij verzending naar het buitenland dient er altijd vooraf betaald te worden. De betaling kan overgemaakt worden.

Artikel 15.
Uitblijven van betaling
15.1.De klant dient binnen 14 dagen, nadat de klant telefonisch of per email door RaW Creation ervan in kennis is gesteld dat zijn preparatie gereed is, de preparatie op te halen en/of te betalen. Wanneer de betaling uitblijft en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan is RaW Creation genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. De vordering van de klant wordt hierbij overgedragen aan DAS incasso. De bijkomende incassokosten, overeenkomstig de Wet Incassokosten, en rente komen dan bovenop het openstaande bedrag.

 1. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 16.
Klachten en garantie

16.1. De klant heeft de verplichting bij ontvangst van de preparatie, te controleren of de preparatie voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de klant van mening is dat de preparatie, niet voldoet, dient hij dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 maanden nadat hij het gebrek ontdekt heeft, schriftelijk of via de e-mail en gemotiveerd aan RaW Creation mede te delen.
16.2. Bij RaW Creation ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door RaW Creation binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
16.3. Eventuele schade door transport zal, mits mogelijk, door RaW Creation worden hersteld. Transportschade dient door de klant zo spoedig mogelijk via de e-mail aan RaW Creation gemeld te worden. Na ontvangst van deze melding, neemt RaW Creation contact op met de klant.
16.4. Op de preparatie geldt een garantie van 1/2 jaar op het kleurverloop.
16.5. RaW Creation biedt geen garantie op harsgietingen welke buiten hebben gestaan of op bloemen welke los gedroogd zijn (dus zonder om/inlijsting).
16.6. Klachten over de preparatie worden niet (verder) in behandeling genomen en de garantie komt te vervallen indien:
het gebrek niet onverwijld na constatering van het gebrek aan RaW Creation is gemeld;
de klant reparatie- of andere werkzaamheden aan de preparatie heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren;
het gebrek veroorzaakt is door de klant of door een derde, zoals stoten of laten vallen.
16.7. Wanneer de preparatie schade opgelopen heeft, dan repareert RaW Creation op verzoek van de klant dit tegen kostprijs.

Artikel 17.
Kleurechtheid van de preparatie
17.1.Bloemen kunnen gevoelig zijn voor verkleuren tijdens het droogproces. Dit is afhankelijk van vele factoren, zoals kwaliteit, versheid van de bloemen voor het droogproces, het soort bloem, de kleur van de bloem. Sommige bloemen verkleuren amper, andere worden donkerder, feller van kleur, lichter of kunnen zelfs een patroon zoals ge-aderdheid verliezen. Over het algemeen gaat het over een nuance tint verschil. Dit is een geheel normaal proces waar RaW Creation weinig invloed op uit kan oefenen. Dergelijke kleurveranderingen vallen niet onder garantie zoals omschreven in artikel 16.4. Bloemen kunnen krimpen. Denk hierbij aan anjers, bouvardia, bloemknoppen, arabica, vetplantjes, besjes en vruchten. Uiteraard droogt RaW Creation de bloemen zo spoedig mogelijk na ontvangst en besteedt RaW Creation de grootst mogelijke zorg aan de verzorging van de conservering.

17.2. Wanneer bloemen in hars worden gegoten kan de kleur van de bloem veranderen. Door warmteontwikkeling tijdens de uitharding van de kleur veranderen en kan het blad van de bloem impregneren. De hars trekt als het ware in de bloem. Dat betekend dat het blad al dan niet plaatselijk semitransparant kan worden. Dit gebeurt vooral bij lichte/witte bloemen.
17.3. De klant kan bij vragen of twijfel over het conserveren van de bloemen contact opnemen met RaW Creation. RaW Creation kan de klant informeren over de gevolgen van het drogen van de desbetreffende bloem.

Artikel 18.
Houdbaarheid van de preparatie
18.1. De houdbaarheid van de preparatie verschilt per gekozen product. Onder houdbaarheid verstaat RaW Creation de fysieke houdbaarheid van de bloemen, niet het kleurbehoud.
Globaal houdt RaW Creation de volgende termijnen aan:
a. Classic Collectie: tot 10 jaar
b. Design Collectie: tot 10 jaar
c. Stolp Collectie: tot 5 jaar
d. Harsgietingen: tot 25 jaar

18.2. Voor alle preparaties geldt: zet of hang de preparatie niet in de zon! Ondanks de UV filter kan dit het verouderingsproces versnellen! De snelheid waarin bloemen verkleuren verschilt per bloem.

Artikel 19.
Harsgietingen
19.1. Wanneer de klant een bloem of ander item door RaW Creation in hars laat gieten is dit geheel op eigen risico. In een dergelijk geval kan RaW Creation niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadigingen van de eigendommen van de klant.
19.2. De harsgietingen worden met de grootste zorg gemaakt. Het proces is grotendeels handwerk, het uitharden van de hars wordt echter onder druk gedaan. Hierdoor kan het voorkomen dat de gieting niet 100% rond of haaks is. Het kan voorkomen dat tijdens het proces van uitharden er een “vervuiling” uit de bloem in de hars terecht komt. Wanneer de klant een zilverkleurig vliesje op de bloem ziet, is dat een luchtdeeltje, dit kan geen kwaad maar is wel zichtbaar als zodanig. De hars is doorgaans helder, maar kan soms wat geel of wit van kleur zijn. De hars kan de bloem impregneren waardoor deze plaatselijk semi-transparant kan ogen. De bovengenoemde zaken komen zelden voor, maar er is dus een kleine kans dat dit gebeurt. In alle gevallen bekijkt RaW Creation of het te repareren is. RaW Creation kan echter niet garanderen dat de harsgieting te repareren is. De klant dient zich ervan bewust te zijn dat het gieten in hars altijd een risico met zich mee brengt en geen enkele gieting hetzelfde is.
19.3. Hars kan in de loop der tijd geel verkleuren. Dit is een natuurlijk proces, hier wordt dan ook geen garantie op verleent.
19.4. RaW Creation verleent geen garantie op het vormen van scheuren/bellen in de harsgieting. Plaats uw harsgieting nooit in de zon of op een plaats waar de temperatuur kan schommelen, dit kan luchtvorming in de hand werken!
19.5. Indien RaW Creation definitief stopt met de productie van harsgietingen, kan de klant RaW Creation niet verplichten eventuele opgelopen schade aan harsgietingen te repareren.

Artikel 20.
Aansprakelijkheid
20.1. RaW Creation kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 21;
b. enige daad of nalatigheid van de klant.
20.2. RaW Creation is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
20.3. RaW Creation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat RaW Creation is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
20.4. RaW Creation is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
20.5. RaW Creation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor immateriële schade (emotionele schade).
20.6. Indien RaW Creation aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RaW Creation beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van RaW Creation gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van RaW Creation beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 21.
Overmacht
21.1. RaW Creation is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RaW Creation geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RaW Creation niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van RaW Creation; het verbranden van middelen van vervoer van een ingeschakeld (transport)bedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
21.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van RaW Creation.
21.3. Indien RaW Creation weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt RaW Creation de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte.

Artikel 22.
Opschorting en ontbinding

 1. RaW Creation is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst RaW Creation ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
 2. RaW Creation is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
 3. Voorts is RaW Creation bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. RaW Creation is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
 5. Indien RaW Creation tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 23.
Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak RaW Creation gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en RaW Creation zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RaW Creation niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 24.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
24.1. Op de overeenkomst tussen RaW Creation en de klant is Nederlands recht van toepassing.
24.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en RaW Creation worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar RaW Creation gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat RaW Creation zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 25.
Bewaartermijnen
25.1 RaW Creation hanteert een bewaartermijn van de duur van 0,5 jaar van de door de klant aangeleverde bloemen en/of persoonlijke items zoals foto’s, linten, sieraden, kaartjes etc. Indien de klant niet reageert op verzoek tot contact is RaW Creation gemachtigd om de bovengenoemde items te vernietigen/ter verkoop aan te bieden. Dit is van toepassing in de volgende situaties;
25.1.1. De klant heeft zijn bloemen aangeleverd, maar heeft verzaakt te communiceren over de verdere wensen.
25.1.2. De preparatie is klaar en RaW Creation heeft de klant hier van op de hoogte gesteld. Indien (restant)betaling uitblijft (ook na een (gerechtelijk)incasso traject)) is RaW Creation gerechtigd de preparatie te vernietigen.
25.1.3. Indien de betaling wèl door de klant voldaan is en de preparatie na 0,5 jaar nog niet opgehaald is, mag RaW Creation de preparatie vernietigen.

contact

Mail mij via info@rawcreation.nl
of stuur een appje

© 2023 RaW Creation | Algemene voorwaarden | Website gemaakt door Jeffrey Breure